Welkom

Welkom bij Ter Wisch advocatuur & mediation. Het is een klein kantoor dat zich richt op het personen en familierecht, jeugdrecht en het arbeidsrecht en ambtenarenrecht in het bijzonder en heeft aandacht voor de mens achter de zaak. Emoties spelen in een echtscheidingszaak, wijzigingsverzoek alimentatie, ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing, het verlies van een baan een belangrijke rol naast de juridische aspecten. Joan Ter Wisch treedt op voor 2 partijen in een gemeenschappelijk verzoek of als mediator of voor één partij, ook in een procedure bij de Rechtbank of Hof.

Joan Ter Wisch is naast advocaat ook mediator (vFAS, MfN registermediator) in zowel de familierechtelijke zaken als in arbeidszaken waar het kan gaan om samenwerken, verbetertrajecten of re-integratie, maar ook om afscheid nemen van elkaar.

Bij Ter Wisch advocatuur & mediaton wordt een redelijk uurtarief gehanteerd om uw belangen te behartigen en kunt u ook terecht op basis van een gefinancierde rechtsbijstand. In overleg met uw  Rechstbijstandsverzekeraar (bijvoorbeeld DAS, ARAG, etc) kan ook uw rechtsbijstandspolis een oplossing bieden voor de kosten.

Kinderontvoering wordt niet tegengehouden door erkenning - woensdag 13 januari 2016

Kinderontvoering wordt niet tegengehouden door erkenning Het Centrum Internationale Kinderontvoering (IKO) heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de informatievoorziening betreffende het gezamenlijk ouderlijk gezag voor ongehuwde ouders. Hieruit bleek dat er onder gemeenten geen eenduidig beleid is. Ook werd duidelijk dat ongehuwde vaders daardoor worden achtergesteld.

www.verder-online.nl

Rotterdam eerste stad met APK voor gescheiden ouders - maandag 4 januari 2016

Rotterdam eerste stad met APK voor gescheiden ouders In 2014 gingen ongeveer 20.000 koppels met kinderen uit elkaar. Circa één op de vijf scheidingen loopt uit op een vechtscheiding. Taskforce Kindermishandeling is van mening dat dit een vorm van kindermishandeling is. Kinderen voelen zich namelijk niet veilig thuis, terwijl dit een basisbehoefte zou moeten zijn.

www.verder-online.nl

wettelijk indexeringspercentage 2016 alimentatie bekend - dinsdag 17 november 2015

Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 402-a Boek I BW. De Minister van Justitie stelt het indexeringspercentage vast. Met ingang van 1 januari 2016 is het wettelijke indexeringspercentage vastgesteld op 1.6%. Dit betekent dat de alimentatie (Partner en Kinder) met dit percentage wordt verhoogd.

U zult dus volgend jaar op grond van deze indexering  een ander bedrag ontvangen dan wel betalen dan dit jaar.

Partneralimentatie eisen, hoe lang kan dat? - zondag 1 november 2015

Partneralimentatie eisen, hoe lang kan dat?     

              

 
Niet meer zelf in onhoud kunnen voorzien na scheiding
Na scheiding ontstaat er een alimentatieplicht. Dit houdt in de meeste gevallen in dat de meest verdienende partner alimentatie betaalt aan de minst verdienende partner. De hoogte van het alimentatiebedrag wordt bepaald aan de hand van het inkomen. Wanneer een ex-partner na scheiding niet in zijn of haar eigen onderhoud kan voorzien, ontvangt hij of zij normaal gesproken direct na scheiding partneralimentatie. Maar wat als u ten tijde van scheiding wel in uw onderhoud kunt voorzien, maar een aantal jaar later niet meer? Kunt u dan alsnog partneralimentatie eisen?
Wanneer u tijdens uw scheiding in eigen onderhoud kunt voorzien, maar vijf jaar later bijvoorbeeld niet meer, dan kunt u tot 12 jaar na uw scheiding nog partneralimentatie vorderen van uw ex-partner. Dat kan niet als uw huwelijk korter duurde dan vijf jaar en u geen kinderen had met uw ex-partner. In dat geval eindigt alimentatieplicht namelijk na een termijn die gelijk is aan de duur van het huwelijk. Maar ook als u in beginsel nog wel recht heeft op partneralimentatie, moet u er wel rekening mee houden dat de rechter kritische vragen zal stellen. Had u uw baan echt niet kunnen behouden? En zijn er geen andere mogelijkheden om inkomen te verkrijgen? U moet er dus zelf wel alles aan doen om ander werk te vinden. Om in een later stadium alsnog partneralimentatie te vorderen, dient u met behulp van een ecchtscheidingsadvocaat een verzoek in bij de rechtbank. Een rechter kan in dat geval bij latere uitspraak alsnog partneralimentatie vaststellen (Artikel 1:157 lid 1 BW).  

Niet-wijzigingsbeding partneralimentatie

Soms wordt er bij een echtscheiding een niet-wijzigingsbeding partneralimentatie vastgesteld. Partners kunnen in dit niet-wijzigingsbeding overeenkomen dat zij afzien van partneralimentatie. Een verzoek tot partneralimentatie is dan doorgaans niet meer mogelijk. Het niet-wijzigingsbeding kan in slechts in enkele gevallen worden doorbroken. Namelijk wanneer er sprake is van een zeer ingrijpende verandering van omstandigheden waardoor de alimentatie-eiser niet langer aan het beding kan worden gehouden. Hiervan is echter niet zomaar sprake. De rechter moet, alvorens met een uitspraak te komen, onder andere kijken naar de omstandigheden op het moment dat de overeenkomst werd gesloten. Ook moet worden beoordeeld met welke potentiële veranderingen beide ex-partners rekening hebben gehouden en wie de verantwoordelijkheid voor eventuele wijzigingen zou dragen.

Arbeidsrecht nieuwe stijl: Rechtbank Den Haag 4 september 2015 afwijzing ontbindingsverzoek - maandag 28 september 2015

Arbeidsrecht nieuwe stijl: Rechtbank Den Haag 4 september 2015 afwijzing ontbindingsverzoek

 Afwijzing verzoek ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:671b jo. 669 lid 3 aanhef sub g en sub d  van de werkgever vanwege het niet onderbouwen van de grond. Herhaling van de limitatieve gronden van de wet na 1 juli 2015 ECLI:NL:RBDHA:2015:10521

Uit artikel 7:669 lid 1 BW volgt dat de arbeidsovereenkomst alleen kan worden ontbonden indien daar een redelijke grond voor is en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn niet mogelijk is of niet in de rede ligt. In artikel 7:669 lid 3 BW is (limitatief) omschreven wat onder een redelijke grond moet worden verstaan. Bij regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 april 2015 (Stcrt. 2015/12685) zijn daarvoor nadere regels gesteld (Ontslagregeling).

 

Wat betekent dit voor de werkgever in de praktijk. Niet langer meer alle puntjes  van de werknemer opstapelen maar op een van de limitatieve gronden de grondslag van het ontbindingsverzoek baseren en dit goed onderbouwen.

Wat betekent dit voor de werknemer. De werkgever moet nog meer dan voorheen een dossier hebben met aandachtspunten, functioneringsverslagen en een goede onderbouwing van zijn ontslaggrond

71
Joan_001
MfN
VFAS
NOvA